Projekty aktualne

„Droga w przyszłość”

nr RPWM.11.01.01-28-0067/17

realizowanego w ramach: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne

Numer i nazwa Działania: RPWM.11.01.00 "Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie"

Numer i nazwa Poddziałania: RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe Priorytetu Inwestycyjnego: 9i - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie

Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Regulamin projektu
 Regulamin projektu

Informacje o projekcie oraz pliki do pobrania:
 Formularz rekrutacyjny

 Oświadczenie nr.1 do formularza

 Oświadczenie dla osoby bezrobotnej

 Oświadczenie o ilości posiadanych dzieci

 Oświadczenie o korzystaniu z OPS,MOPS,GOPS

 Oświadczenie o korzystaniu z POPŻ

„Twój czas”

nr RPWM.11.01.02-28-0008/17

realizowanego w ramach: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne

Numer i nazwa Działania: RPWM.11.01.00 "Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie"
Numer i nazwa Poddziałania: RPWM.11.01.02 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji - projekty ZIT Olsztyn Priorytetu Inwestycyjnego: 9i - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie

Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Biuro Projektu
ul. Różowa 16
10-149 Olsztyn
tel: 500-504-219
e-mail: edukacyjnaszansa@op.pl

Regulamin projektu
 Regulamin projektu

Informacje o projekcie oraz pliki do pobrania:
 Formularz rekrutacyjny

 Oświadczenie nr.1 do formularza

 Oświadczenie o ilości posiadanych dzieci

 Oświadczenie o korzystaniu z OPS,MOPS,GOPS

 Oświadczenie o korzystaniu z POPŻ

google logo