Daj sobie szansę

http://www.edukacyjna-szansa.pl/?p=71

Realizowany od: 2017-11-01 do: 2018-08-31

„Daj sobie szansę”
nr RPWM.11.01.01-28-0083/17
realizowanego w ramach: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne

Numer i nazwa Działania: RPWM.11.01.00 „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie”

Numer i nazwa Poddziałania: RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe

Priorytetu Inwestycyjnego: 9i – Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie

Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Więcej informacji pod linkiem:  http://www.edukacyjna-szansa.pl/?p=71

google logo